Menu
MAS Brána do Českého ráje

MAP II

logo eu a mšmt

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ ORP SEMILY

Projekt MAP Semilsko II je hrazen z OP VVV – CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009560


MAS Brána do Českého ráje, z.s., je dle dohody v území realizátorem projektu „MAP Semilsko“ (MAP = místní akční plán). Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.
Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

MAP Semilsko zahrnuje území  SO ORP Semily bez města Vysoké nad Jizerou, které vyslovilo zájem být součástí MAP Jilemnicko. Území ORP byla pro MAPy preferována ze strany MŠMT. V řešeném území se zapojily do projektu  MAP Semilsko všechny MŠ a ZŠ.

 

Realizační tým

  • Mgr. Petr Sádek – manažer projekt MAP
  • Bc. Kateřina Hadačová – manažer projektu – administrátor
  • Mgr. Lenka Morávková – odborný pracovník
  • Mgr. Hana Vavřenová – odborný pracovník
  • Mgr. Ing. Michal Vlášek – pracovník pro strategii

 

Možnost zapojení do projektu MAP Semilsko II

1. Prostřednictvím pracovních skupin (předpoklad cca 5-6 pracovních skupin pro jednotlivá témata vzdělávání, na kterých se shodne Řídící výbor MAP)

Požadavek: aktivní učitelé, pedagogičtí pracovníci, aktivní rodiče a další aktéři, kteří pracují s dětmi, mají zkušenosti se vzděláváním v rámci MŠ, ZŠ  nebo zájmovým a neformálním vzděláváním. Účast na jednání pracovních skupin bude honorované.

2. Prostřednictvím Řídícího výboru MAP, který bude hlavním schvalovacím orgánem v rámci projektu MAP Semilsko II a také základem platformy spolupráce aktérů vzdělávání v území.

Požadavky: zástupci zřizovatelů škol, zástupci škol, aktivní účitelé, vychovatelé, zástupci organizací neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání

Pokud se chcete stát členem pracovních skupin nebo členem Řídícího výboru napište nám na: wimmerova@masbcr.cz

Dokumenty k připomínkování: 

Své připomínky zasílejte na vlasek@masbcr.cz do 4.12.2020

Povinná publicita

48
působících obcí
2
kraje - královéhradecký a liberecký
40 627
obyvatel
50
členů v základně
fotka

nahoru