Menu
MAS Brána do Českého ráje

MAS

Místní akční skupina – MAS Brána do Českého ráje vznikla na základě potřeby organizovat podporu venkovských záměrů na území nejprve dvou mikroregionů – Svazek obcí Brada a mikroregionu Tábor a poté se přidaly další obce v okolí Nové Paky. Sdružení bylo založeno (dle zákona č.83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) dne 7.11.2006 na principech evropské iniciativy LEADER.

V roce 2013 se připojil další mikroregion Pojizeří, který sdružije celkem 13 obcí.

V současnosti zahrnuje celistvé území 48 obcí o rozloze 450,9 km2. Sídlo sdružení je v Nové Pace, Dukelské náměstí 39 (na MěÚ v Nové Pace) a kancelář se nachází v Nové Pace, L. Mašínové 1930.
Ve všech orgánech MAS mají rovnoměrné zastoupení zástupci ze všech 4 částí území: Brada, Tábor, obce z území Novopacka a Pojizeří. Rovněž je zde zachován poměr veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru.

Od roku 2015 má MAS formu zapsaného spolku a v roce 2016 získala od MZe  Osvědčení o splnění standardů MAS, které v roce 2020 obhájila pro další programové období 2021+.

V období 2007 – 2013 byl  vypracovaný koncepční materiál „Strategický plán rozvoje regionu Brána do Českého ráje 2007-2013“, který byl zpracován kombinací komunitní a expertní metody ve spolupráci s CEP Hradec Králové V tomto dokumentu je formulována vize rozvoje regionu MAS BCR: „Prosperující a atraktivní region s vysokou životní úrovní obyvatel v kulturně a přírodně bohaté krajině Českého ráje a Podkrkonoší“.

Pro období 2014 – 2020 má MAS pro své území schválenou „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 MAS Brána do Českého ráje“ Typ: PDF dokument, Velikost: 15.41 MB(=SCLLD).  Tato Strategie byla v roce 2017 schválena k podpoře ze strany řídících orgánů. MAS na její realizaci získala cca 100 mil. Kč.

Cílem veškerých aktivit je zapojit obyvatelstvo maximálně do dění v regionu a poskytnout možnost aktivně se účastnit při přípravě i realizaci plánů.

MAS = místní akční skupina

Místní akční skupina je pojem u nás známým od roku 2002, kdy v ČR vznikaly první MAS a jde o nový fenomén na českém venkově. V ČR musí mít právní subjektivitu a zpravidla vytvářejí vlastní výkonnou jednotku určitého území, kde navzájem spolupracuje veřejný sektor s podnikatelskou sférou. Prvotním důvodem vzniku MAS je zpravidla zájem o finanční zdroj z programu LEADER. Ten je zaměřen nejen na finanční podporu projektů, ale vede venkovské oblasti k tomu, aby intenzivně využívaly vlastní zdroje a propojovaly přitom novým a netradičním způsobem dosud málo spolupracující veřejnou a soukromou sféru.

Metoda LEADER je iniciativou propující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejímž hlavním cílem je intenzivní podpora venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). MAS je místní partnerství mezi soukromým  a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii.

7 principů metody Leader:

1. Místní partnerství, tj, partnerství soukromého a veřejného sektoru jehož organizační forma je právě MAS.

2. Společná strategie rozvoje, která vychází ze specifik daného regionu.

3. Přístup zdola, kdy místní subjekty rozhodují o strategii, výběru priorit, které budou uplatněny v jejich území.

4. Integrované a vícesektorové akce, tj. společné projekty k naplnění strategie využívající veřejných i soukromých zdrojů.

5. Inovativnost, tj. důraz na aktivity a akce, které jsou v daném území nové a rozvojové.

6. Spolupráce – uvnitř MAS, mezi MAS navzájem v rámci země i v rámci zemí Evropy.

7. Účast a práce v sítích – volné sdružování MAS za účelem výměny výsledků, zkušeností a know-how.

Povinná publicita

48
působících obcí
2
kraje - královéhradecký a liberecký
40 627
obyvatel
50
členů v základně
fotka

nahoru