Menu
MAS Brána do Českého ráje

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Provoz MAS ukončen

logo-IROP_bar

Činnost místní akční skupiny je financována prostřednictvím projektu s názvem
„Zajištění provozu v MAS Brána do Českého ráje“ 
registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001946, na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

 

Základní informace o projektu

Číslo a název programu: 06 Integrovaný regionální operační program
Číslo a název prioritní osy: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo a název investiční priority: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Číslo a název tematického cíle: TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Číslo a název specifického cíle: 06.4.59.4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za  účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Číslo výzvy: 06_15_003
Název výzvy: 6. výzva V IROP – PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE – SC 4.2
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001946
Název projektu: Zajištění provozu v MAS Brána do Českého ráje
Celkový rozpočet (plán): 5 731 595,00  Kč
Příspěvek EU: 5 445 015,25 Kč
Vlastní zdroje financování: 286 579,75 Kč
Doba realizace projektu: 1.6. 2015 – 31.12. 2018

Skutečné náklady MAS: 3 469 886,24 Kč                         

Anotace projektu:

Projekt má zajistit řídící a administrativní schopnosti spolku MAS Brána do Českého ráje.  MAS bude moci  zabezpečit přípravu, propagaci, realizaci  a evaluaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období  2014 -2023 na území své působnosti. Kancelář a její zaměstnanci budou kompetentní konzultovat projektové záměry k naplnění SCLLD, administrovat výzvy, hodnotit projekty, monitorovat plnění SCLLD reagovat na změny a komunikovat s ŘO. MAS bude propagovat  SCLLD a aktualizovat ji.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajistit bezproblémový chod  spolku MAS Brána do Českého ráje, který je nositelem a realizátorem SCLLD ve své  územní působnosti. Má zajistit přípravu MAS k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána do Českého ráje  a zajistit činnosti směřující k propagaci a realizaci této Strategie, její samotnou realizaci, monitoring a evaluaci.

Aktivity projektu:

1. Přípravné a podpůrné činnosti – příprava strategie, standardů MAS, dokumentů MAS, vzdělávání pracovníků MAS
2. Provozní činnost Realizace strategie – příprava výzev, vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace strategie CLLD
3. Animace strategie SCLLD a animace škol a školských zařízení

Povinná publicita

48
působících obcí
2
kraje - královéhradecký a liberecký
40 627
obyvatel
50
členů v základně
fotka

nahoru