Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Dne 20.12.2018 vyhlašuje MAS Brána do Českého ráje Výzvy z OP ŽP:

Výzva MAS Brána do Českého ráje -OPŽP - Realizace sídelní zeleně  - odkaz na výzvu zde

Výzva je zaměřena na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, apod.) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků. Přijatelné jsou i projekty na realizaci sídelní zeleně ve školkách a školách. U oplocených areálů veřejně přístupné zeleně (hřbitovy, nemocnice, zahrady mateřských školek, atd.) je podmínkou, že plochy musí být přístupné pro širokou veřejnost alespoň po určité období v roce nebo část dne. Nesmí se tedy jednat o nepřístupné areály, například areály soukromých firem. Revitalizované plochy se musí nacházet ve stávajícím zastavěném území sídla nebo na zastavitelné ploše mimo zastavěné území a v územním plánu musí být vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň. Projekty je možné realizovat pouze na území v obcích s minimálním počtem 500 obyvatel. Podpora je určena na projekty o celkových způsobilých výdajích v rozmezí 100 tis. Kč – 5 mil. Kč, jejichž realizace bude ukončena do 31.12.2023. Alokace finančních prostředků na výzvu je 6,750 mil. Kč. Maximální výše podpory je 60 % celkových způsobilých výdajů

Výzva MAS Brána do Českého ráje  - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření - odkaz na výzvu zde

V rámci této výzvy se mohou předkládatzaložení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících  ÚSES) a projekty jejichž předmětem jsou opatření zamezující větrné a vodní erozi. Podpora je určena na projekty o celkových způsobilých výdajích v rozmezí 100 tis. Kč – 1 mil. Kč, jejichž realizace bude ukončena do 31.12.2023. Výše podpory na založení nových biocenter nebo jejich částí je 100 % a na ostatní aktivityje podpora ve výši 80 %.

Žádosti o podporu je možné podávat prostřednictvím elektronického portálu MS2014+ až do 27.5.2019.

Na vyhlášené výzvy proběhnou během ledna semináře pro žadatele, o jejichž přesném termínu a místě vás budeme informovat. Vaše záměry je rovněž možné průběžně konzultovat individuálně se zaměstnanci MAS Brána do Českého ráje, z.s.


 

zpět

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz