Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

 

Činnost místní akční skupiny je financována prostřednictvím projektu s názvem
"Zajištění provozu v MAS Brána do Českého ráje

registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001946, na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

 

Základní informace o projektu

Číslo a název programu:                   06 Integrovaný regionální operační program
Číslo a název prioritní osy:                06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo a název investiční priority:        06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií          místního rozvoje
Číslo a název tematického cíle:          TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Číslo a název specifického cíle:       06.4.59.4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za  účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Číslo výzvy:                                     06_15_003
Název výzvy:                                    6. výzva V IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2
Registrační číslo:                              CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001946
Název projektu:                                 Zajištění provozu v MAS Brána do Českého ráje
Celkový rozpočet (plán):                    5 731 595,00  Kč
Příspěvek EU:                                    5 445 015,25 Kč
Vlastní zdroje financování:                    286 579,75 Kč
Doba realizace projektu:                    1.6. 2015 - 31.12. 2018

Skutečné náklady MAS:                  3 469 886,24 Kč
                        

Anotace projektu:

Projekt má zajistit řídící a administrativní schopnosti spolku MAS Brána do Českého ráje.  MAS bude moci  zabezpečit přípravu, propagaci, realizaci  a evaluaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období  2014 -2023 na území své působnosti. Kancelář a její zaměstnanci budou kompetentní konzultovat projektové záměry k naplnění SCLLD, administrovat výzvy, hodnotit projekty, monitorovat plnění SCLLD reagovat na změny a komunikovat s ŘO. MAS bude propagovat  SCLLD a aktualizovat ji.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajistit bezproblémový chod  spolku MAS Brána do Českého ráje, který je nositelem a realizátorem SCLLD ve své  územní působnosti. Má zajistit přípravu MAS k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána do Českého ráje  a zajistit činnosti směřující k propagaci a realizaci této Strategie, její samotnou realizaci, monitoring a evaluaci.

Aktivity projektu:

1. Přípravné a podpůrné činnosti - příprava strategie, standardů MAS, dokumentů MAS, vzdělávání pracovníků MAS
2. Provozní činnost Realizace strategie - příprava výzev, vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace strategie CLLD
3. Animace strategie SCLLD a animace škol a školských zařízení

 

 

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz