Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

 

 

Činnost místní akční skupiny je financována prostřednictvím projektu s názvem
"Provoz MAS II
registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011425,
na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Základní informace o projektu

Číslo a název programu:                   06 Integrovaný regionální operační program
Číslo a název prioritní osy:                06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo a název investiční priority:        06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií          místního rozvoje
Číslo a název tematického cíle:         TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Číslo a název specifického cíle:       06.4.59.4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za  účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Číslo výzvy:                                        06_15_003
Název výzvy:                                      6. výzva V IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2
Registrační číslo:                               CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011425
Název projektu:                                  Provoz MAS II
Celkový rozpočet (plán):                   11 171 000,00  Kč
Příspěvek EU (dotace):                     10 612 450,00 Kč
Vlastní zdroje financování:                     558 550,00 Kč
Doba realizace projektu:                    1.1. 2019 - 31.12. 2023


Anotace projektu:

Projekt navazuje na předchozí projekt Provoz MAS a má zajistit v dalším období 2019 - 2023 řídící a administrativní schopnosti spolku MAS Brána do Českého ráje pří realizaci  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území své působnosti. Kancelář a její zaměstnanci budou kompetentní konzultovat projektové záměry k naplnění SCLLD, administrovat výzvy, hodnotit projekty, monitorovat plnění SCLLD, reagovat na změny a komunikovat s řídícími orgány a zabezpečit evaluaci strategie.

Cíl projektu:

Cílem projektu je pokračovat v nastaveném chodu kanceláře MAS a zajistit bezproblémovou realizaci SCLLD i v navazujícím období 2019 -2023, zajišťovat dobrý servis uchazečům o dotace v rámci realizace strategie a zajistit všechny potřebné administrativní kroky k úspěšné realizaci jejich projektů a včas reagovat na potřeby území MAS případnými změnami.

Aktivity projektu:

1. Podpůrné činnosti - vzdělávání zaměstnanců, evaluační aktivity, monitoring, aktualizace interních postupů
2. Provozní činnosti - realizace Strategie CLLD,
3. Animační činnosti - animace Strategie CLLD, animace škol a školských zařízení

Realizační tým:

Kancelář MAS pro realizaci SCLLD:
vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD - 1,0 úvazku
projektový manažeři - max. 2,5 úvazku
pracovník pro animaci školských zařízení - max. 1,0 úvazku
administrativní pracovník - max. 0,5 úvazku

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz