Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

MAS Brána do Českého ráje

Místní akční skupina – MAS Brána do Českého ráje vznikla na základě potřeby organizovat podporu venkovských záměrů na území nejprve dvou mikroregionů – Svazek obcí Brada a mikroregionu Tábor a poté se přidaly další obce v okolí Nové Paky. Sdružení bylo založeno (dle zákona č.83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) dne 7.11.2006 na principech evropské iniciativy LEADER.

V roce 2013 se připojil další mikroregion Pojizeří, který sdružije celkem 13 obcí.

V současnosti zahrnuje celistvé území 48 obcí o rozloze 450,9 km2. Sídlo sdružení a kancelář má v Libuni 27 (v budově obecního úřadu).
Ve všech orgánech MAS mají rovnoměrné zastoupení zástupci ze všech 4 částí území: Brada, Tábor, Novopacko a Pojizeří.

Sdružení má vypracovaný koncepční materiál „Strategický plán rozvoje regionu Brána do Českého ráje 2007-2013“, který byl zpracován kombinací komunitní a expertní metody ve spolupráci s CEP Hradec Králové V tomto dokumentu je formulována vize rozvoje regionu MAS BCR: „Prosperující a atraktivní region s vysokou životní úrovní obyvatel v kulturně a přírodně bohaté krajině Českého ráje a Podkrkonoší“.

V současné době se zpracovává nový koncepční materiál pro další plánovací období na roky 2014-2020.

Cílem veškerých aktivit je zapojit obyvatelstvo maximálně do dění v regionu a poskytnout možnost aktivně se účastnit při přípravě i realizaci plánů.


MAS = místní akční skupina

Místní akční skupina je pojem u nás známým od roku 2002, kdy v ČR vznikaly první MAS a jde o nový fenomén na českém venkově. V ČR musí mít právní subjektivitu a zpravidla vytvářejí vlastní výkonnou jednotku určitého území, kde navzájem spolupracuje veřejný sektor s podnikatelskou sférou. Prvotním důvodem vzniku MAS je zpravidla zájem o finanční zdroj z programu LEADER. Ten je zaměřen nejen na finanční podporu projektů, ale vede venkovské oblasti k tomu, aby intenzivně využívaly vlastní zdroje a propojovaly přitom novým a netradičním způsobem dosud málo spolupracující veřejnou a soukromou sféru.

Metoda LEADER je iniciativou propující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejímž hlavním cílem je intenzivní podpora venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). MAS je místní partnerství mezi soukromým  a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii.


7 principů metody Leader:

1. Místní partnerství, tj, partnerství soukromého a veřejného sektoru jehož organizační forma je právě MAS.

2. Společná strategie rozvoje, která vychází ze specifik daného regionu.

3. Přístup zdola, kdy místní subjekty rozhodují o strategii, výběru priorit, které budou uplatněny v jejich území.

4. Integrované a vícesektorové akce, tj. společné projekty k naplnění strategie využívající veřejných i soukromých zdrojů.

5. Inovativnost, tj. důraz na aktivity a akce, které jsou v daném území nové a rozvojové.

6. Spolupráce – uvnitř MAS, mezi MAS navzájem v rámci země i v rámci zemí Evropy.

7. Účast a práce v sítích – volné sdružování MAS za účelem výměny výsledků, zkušeností a know-how.


MAS Brána do Českého ráje zpracovala: „Strategický plán LEADER MAS Brána do Českého ráje“, který byl schválen k podpoře v rámci 2. kola IV. osy Programu rozvoje venkova, financovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Získala tak podporu na roky 2009 – 2013 k rozvoji svého území a to ve výši cca 4 mil. Kč ročně. Oblasti, které MAS podporuje jsou zpracovány do tzv. fichí (celkem 6 fichí). Každoročně vyhlašuje MAS 1-2 výzvy k přijímání projektů, které splňují podmínky jednotlivých fichí. Podporují se projekty předkládané obcemi, neziskovými organizacemi i podnikateli. Podmínkou je, aby byl projekt realizován na území v působnosti MAS BCR. MAS projekty se žadateli konzultuje, poskytuje jim odbornou pomoc, administruje je, vybírá projekty k podpoře a pak je předává RO SZIF v Hradci Králové. Ten pak definitivně potvrdí podporu projektů a žadatel má 2 roky na jejich realizaci. Sám musí také zajistit financování projektu a dotaci dostane až po ukončení, zaplacení a kontrole zpětně na účet. Po celou dobu realizace MAS poskytuje žadateli potřebné informace potřebné pro získání dotace.

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz