Napište námHlavní stránkaKontakty  

 

 

Komunitně vedený místní rozvoj  (CLLD) v období 2014 - 2020

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejíž hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (dále jen „MAS“). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii.

Stejně jako v předchozím programovém období 2007 – 2013 bude i nadále pokračovat podpora metody LEADER. Podpora MAS však bude rozšířena i do ostatních Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“), přes které bude možné využít metodu LEADER jako komunitně vedený místní rozvoj (dále jen „CLLD“). Do implementace CLLD se kromě Programu rozvoje venkova zapojí také Integrovaný regionální operační program (pod Ministerstvem pro místní rozvoj), Operační program Zaměstnanost (pod Ministerstvem práce a sociálních věcí) a Operační program Životní prostředí (pod Ministerstvem životního prostředí). Provozní náklady a náklady na oživení strategií komunitně vedeného místního rozvoje budou hrazeny prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za koordinaci podpory CLLD v rámci ESI fondů je zodpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj.

Pro nové programové období 2014 – 2020 se přistoupilo k nastavení tzv. povinných standardů pro fungování MAS, díky kterým prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z ESI fondů. Za nastavení těchto standardů je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství. Splnění standardů bude posuzováno dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, která definuje standardy pro přijatelnost MAS, vymezuje postup procesu standardizace MAS a specifikuje potřebné dokumenty předkládané při standardizaci.

Dokumenty pro komunitně vedený místní rozvoj

Komunitně vedený místní rozvoj - narizeni 23072012 (čl. 28-31) - materiál EU zde

Komunitně vedený místní rozvoj v evropských strukturálních  fondech a investičních fondech - evropská kuchařka o využití CLLD zde

Národní strategický plán Leader 2014 + zde

Strategie MAS Brána do Českého ráje na období 2014 - 2020

Také MAS Brána do Českého ráje se připravuje na nové plánovací období.

Koncept strategie MAS je zde

Prosíme všechny o zaslání připomínek k dané strategii na masbcr@seznam.cz 

s uvedením" připomínky ke strategii MAS2014+"

MAS, které získají osvědčení o splnění standardů, mohou předkládat žádosti o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvu pro místní rozvoj. Předložené strategie budou hodnoceny ve třech fázích. Nejdříve prochází kontrolou formálních náležitostí a hodnocením přijatelnosti. Dále jsou předány dotčeným řídicím orgánům, kdy je posouzen soulad strategie s cíli a podmínkami konkrétního programu. S MAS, jejichž strategie vyhoví požadavkům hodnotícího procesu a budou akceptovány všemi dotčenými řídícími orgány programů, bude podepsáno Memorandum o realizaci integrované strategie.


Programy EU, ze kterých lze financovat SCLLD (rozvojovou strategii MAS)

1. Integrovaný regionální operační program (= IROP)

2. Program rozvoje venkova (= PRV)

3. Operační program Zaměstnanost (=OPZ)

4. Operační program Životní prostředí (= OP ŽP)

Předběžné alokace pro MAS Brána do Českého ráje z OP pro období 2014 -2020

  • z IROP: 54,36 mil. Kč
  • z  PRV: 26,57 mil Kč
  • z  OP ŽP: 2,561 mil. Kč
  • z OPZ: 9,02 mil. Kč

MAS může realizovat ještě další aktivity hrazené z OP

- animace mateřských a základních škol v rámci OP VVV (předběžná alokace pro MAS: 6,923 mil Kč)

- zapojení do tvorby místních akčních plánů (MAP) pro rozvoj vzdělání

Výtahy z jednotlivých operačních programů - opatření na které bude možno čerpat přes MAS (podpora komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána do Českého ráje)

IROP

PRV

OP ŽP

Prezentace k jednotlivým OP s příklady projektů:

IROP

PRV

OPZ

 

 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27
507 15 Libuň
klackova@masbcr.cz
+420 606 618 112

 

 
 

Vyhledat

      


         Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

www.tomassedlak.cz